เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201609Conservative Dentistry : Operative Dentistry, Endodontics, Periodontics and Prosthodontics
ทันตกรรมอนุรักษ์ : ทันตกรรมบูรณะ วิทยาเอ็นโดดอนต์ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต8 (0-24-8)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
มุ่งเน้นการป้องกันและรักษาโรคในช่องปากที่เกี่ยวกับ เหงือก อวัยวะในช่องปาก ฟัน รวมทั้งวางแผนการใส่ฟันได้อย่างเหมาะสม โดยจะได้รักษาผู้ป่วยทั้ง ปริทันต รักษารากฟัน อุดฟัน และใส่ฟัน


This part aims on prevention and treatment of oral diseases. The diseases involved teeth, gums, related structures of the mouth and including the repair or replacement of defective teeth. The comprehensive dental treatment involved clinical training skills for Operative dentistry, Periodontology, Prosthodontics and Endodontics
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH