เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201608Pediatric Dentistry and Orthodontics
ทันตกรรมสำหรับเด็กและทันตกรรมจัดฟัน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
มุ่งเน้นการตรวจ รักษา และดูแลผู้ป่วยเด็กที่มารับการรักษาในโรงพยาบาล ทั้งทางด้านการอุดฟัน ถอนฟัน รักษารากฟัน ครอบฟัน และวางแผนการรักษาในเด็กพิเศษ ด้านทันตกรรมจัดฟัน นักศึกษาต้องสามารถตรวจและวินิจฉัยปัญหาทางการสบฟันได้ เพื่อตัดสินใจวางแผนการรักษาว่าควรส่งต่อ หรือจัดการปัญหาเบื้องต้นด้วยตนเอง


This part aims on treatment of the child patient as it relates to treatment planning, soft tissue evaluation, preventive dentistry, behavior management, treatment of the handicapped, pulp treatment, trauma, oral surgery, and restorative techniques. For Orthodontics, designed to teach the dental students how to identify orthodontic problems in children and adults, and how to appropriately manage these problems by referral, observation or treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH