เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201607Preparedness in Comprehensive Dentistry
การเตรียมความพร้อมในงานคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเตรียมความพร้อมทันตกรรมพร้อมมูลทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เพื่อรวบรวมและนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการ ตรวจ ซักประวัติ รวบรวมข้อมูลเพื่อวินิจฉัย และวางแผนการรักษาโดยให้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง


This part prepares the student to conduct a thorough history and appropriate clinical examination of dental patients, make diagnostic decisions based on collected data, formulate a problem list and properly sequence treatment modalities. The didactic and clinical components are designed to increase the integration of foundation knowledge, improve clinical thinking skills, and encourage decisions based on evidence-based principles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH