เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201606Comprehensive Dentistry
ทันตกรรมพร้อมมูล
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้ ความเข้าใจ และบรรยายแนวคิดและการประยุกต์ใช้แนวคิดในการดูแลสุขภาพ ช่องปากแบบองค์รวม การบูรณาการความรู้สาขาต่าง ๆ ทางทันตกรรมในการตรวจวินิจฉัยโรค การวางแผนการรักษา และการจัดบริการทางทันตกรรมพร้อมมูล รวมถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงการรักษาในคลินิก ครอบครัว และชุมชน


Concepts and application of concepts in holistic oral health care, integration of dentistry related knowledge in treatment planning and delivery of comprehensive dental care, including relations and connections between clinical treatment, family and community.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH