เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201604Dental Implantology
วิทยาการทันตกรรมรากเทียม
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทันตกรรมรากเทียม ชนิดของรากเทียม วิธีการปักรากเทียม ข้องบ่งชี้และข้อห้าม ฝึกปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย การวางแผนการรักษาผู้ป่วยในรายทำรากฟันเทียมชนิดไม่ซับซ้อน สังเกตุการณ์และเป็นผู้ช่วยในการรักษาผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาโดยการทำรากฟันเทียม


Implantology, types of implants, methods, indications and contraindications, clinical practice in examination and treatment planning on patients who need basic dental implants, observing and assisting implant treatment in the clinic.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH