เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201603International Oral Health and Study Visit in Oral Health Services System at the Co-operative Neighbouring Countries
ศึกษาดูงานระบบงานทางทันตกรรมและทันตสาธารณสุขประเทศเพื่อนบ้าน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การร่วมมือกันในกลุ่มประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) ความร่วมมือและ การเข้าใจกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่สำคัญ การเรียนรู้งานทางทันตกรรมทั้งด้านการศึกษา การรักษาพยาบาล และด้านทันตสาธารณสุขระหว่างกัน ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ลุ่มแม่น้ำโขง ในโครงการความร่วมมือกับประเทศจีน ลาว และเมียนมาร์ เป็นต้น ช่วงระยะเวลาประมาณ 1 – 2 สัปดาห์


Supporting ASEAN Community collaboration, collaboration and understanding between neighboring countries crucial. work learning; academia, treatment and inter-public dental health between neighboring countries within the Greater Mekong River Quadrangle; economics in China-Laos-Myanmar; Collaboration project of one – two weeks.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH