เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201602Oral Health Promotion and Community Dentistry Planning at the Community
การวางแผนและการฝึกปฏิบัติทันตกรรมชุมชนและการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากระดับชุมชน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกงานนอกสถานที่เพื่อเรียนรู้ การวางแผน การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน ทั้งในแง่สุขภาพองค์รวม และสุขภาพช่องปาก ของสถานบริการสุขภาพในระดับต่าง ๆ เช่น สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และศูนย์สุขภาพชุมชน บทบาทหน้าที่ของทันตแพทย์ และบุคลากรผู้ช่วยในการปฎิบัติงานในระบบบริการสุขภาพ การเลือกและประยุกต์หลักวิชาการทางทันตแพทยศาสตร์ รวมทั้งหลักการสร้างภาคีและเครือข่าย และกฎหมายสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชนเป้าหมาย โดยการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมในท้องถิ่นและทดลองนำเสนอโครงร่างแผนงาน/โครงการ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง


Internship at the community in order to learn, plan and promote community health, both iholistic and dental cavity health in public health offices, general hospitals, community hospitals and community health centers, learning duties and roles of dentist and dental assistant in health service practice, choosing and applying principal theories of dentistry including principles of building associations and networks, and recognizing related public laws in order to plan oral cavity health in targeted communities by using appropriate community resources and present related network skeletal plans/projects.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH