เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201601Dental Public Health Administration
หลักการบริหารงานทันตสาธารณสุข
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การบริหารจัดการและเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สถานการณ์สุขภาพช่องปาก กำลังค และการบริการงานทันตสาธารณสุขของประเทศไทย องค์กรสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ นโยบาย เป้าหมาย การบริหารจัดการองค์กรการเงิน การบริหารบุคคล และการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาคุณภาพองค์กร และการประกันคุณภาพ เรียนรู้การตลาด ศิลปะในการวิจารณ์ การบริหารความขัดแย้ง ตลอดจนความสำคัญเกี่ยวเนื่องด้านกฎหมาย จริยธรรม เออร์โกโนมิกส์ และการวิจัยขององค์กร


Administration and management, health economics, oral health profile, human resources and situation of dental public health personnel in Thailand, health organization and policies, objectives, financial administration, personnel management, employee development, organization quality development and quality assurance, marketing learning, the art of criticizing, conflict management, including the importance of laws, ethics, ergonomics and organization analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH