เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201523Geriatric Dentistry 1
ทันตกรรมผู้สูงอายุ 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
บทนำสู่ทันตกรรมผู้สูงอายุ ความหมาย ความสำคัญของกลุ่มผู้สูงอายุในระบบการดูแลสุขภาพ สภาวะของผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์กันในด้านการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ สรีรวิทยา สภาพจิตใจ โรคที่เกิดในช่องปาก ศึกษาหลักการดูแลรักษาทางทันตกรรม และการป้องกัน โดยคำนึงถึงสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุ การเข้าใจผู้สูงอายุผ่านประสบการณ์ในการเยี่ยมและพบปะผู้สูงอายุในชุมชนและในโรงพยาบาล


Overview of Geriatric Dentistry, meaning and significant of elder group in the health care system, physical and psychological changes and oral diseases, concept of holistic oral health care for the elderly, understanding of elderly life through vising them in the community and at the hospital setting.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH