เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201522Oral Medicine and Temporomandibular Joint Clinic
คลินิกเวชศาสตร์ช่องปากและความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติในคลินิกโดยการตรวจ วินิจฉัย วางแผนการรักษาหรือจัดการรอยโรคในปาก ผู้ป่วยโรคทางระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอาการในช่องปาก ผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร


Clinical practice by examination, diagnosis, treatment planning or oral cavity disease treatment, patients with systemic disease change or having oral cavity symptoms, patients with jaw joint problems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH