เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201521Innovation in Dentistry
นวัตกรรมในงานทันตกรรม
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักมูลทางทันตกรรมรากเทียม และนวัตกรรมทางทันตรังสีวิทยา ทันตวัสดุและเวชศาสตร์ช่องปาก


Fundamental of dental implantology and innovation in dental radio, biomaterial science and oral medicine.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH