เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201520Multidisplinary Treatment Planning
วางแผนการรักษาแบบบูรณาการ
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฎิบัติการวางแผนการรักษาในผู้ป่วย โดยบูรณาการความรู้ด้านการตรวจวินิจฉัยโรคช่องปาก ที่เชื่อมโยงกับการรักษาด้านต่าง ๆ ทางศัลยศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมบูรณะ ปริทันตวิทยา ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมจัดฟัน เวชศาสตร์ช่องปาก ทันตกรรมจัดฟัน และทันตกรรมป้องกัน เพื่อเตรียมพร้อมเบื้องต้น สำหรับการฝึกปฎิบัติในชั้นปีต่อไปในคลินิกทันตกรรมพร้อมมูล (ชั้นปีที่ 6)


Practice in dental treatment planning by integrating knowledge in oral diagnostic sciences, oral surgery, restorative dentistry, periodontology, prosthodontics, oral medicine, orthodontics and preventive dentistry as practice for students in the 6th year.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH