เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201518Practice in Dental Research
ฝึกปฏิบัติงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานวิจัยโดยอาศัยความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาความรู้พื้นฐานการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและการวางแผนโครงงานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก โดยการจัดทำเสนอโครงงานวิจัย การทำวิจัย การเขียนรายงานและนำเสนอผลการวิจัย ทั้งนี้ ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา


Practice in doing research using knowledge from basic health science research and oral cavity health science research project course following the protocol, writing and presentation of the research report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH