เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201515Community Dentistry Practice
ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานพื้นฐานสัมพันธ์กับที่ได้เรียนมาในวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพ องค์รวม แนวคิดพื้นฐานทางทันตกรรมชุมชน (ในชั้นปีที่ 3) และทันตกรรมป้องกัน ระบาดวิทยา (ในชั้น ปีที่ 4) ได้แก่ ฝึกปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพช่องปากในชุมชน งานสำรวจสุขภาพช่องปากในกลุ่มเป้าหมาย และงานทันตกรรมป้องกัน


Clinical practice in community health promotion and oral health promotion, basic idea about community dentistry (from 3rd year) and preventive dentistry, epidemiology (from 4th year).
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH