เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201514Clinical Practice in Pediatric Dentistry
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานในคลินิกทันตกรรมเด็ก ประกอบด้วย การตรวจ วินิจฉัย ถ่ายภาพรังสี วางแผนการรักษาและให้การรักษาในรายที่ไม่ซับซ้อน ได้แก่การบูรณะฟัน การรักษาเนื้อเยื่อในโพรงฟัน ในฟันน้ำนม โรคเหงือกอักเสบและโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในปาก การถอนฟัน การรักษากรณีฉุกเฉิน และงาน ทันตกรรมป้องกันในการปรับพฤติกรรมเด็ก การดูแลและรักษาทันตกรรมได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง การสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กและผู้ปกครอง


Clinical practice in pediatric dentistry which includes oral examination, diagnosis, radiographic examination, treatment planning and preventive dentistry advice, tooth restoration, pulp treatment in primary teeth, periodontal treatment, oral cavity soft tissue disease, tooth extraction, emergency treatment, preventive dentistry and development of children’s and parent’s positive attitudes toward dentistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH