เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201513Pediatric Dentistry
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พัฒนาการของเด็ก การปรับพฤติกรรมและการจัดการทางทันตกรรมแก่เด็กทั่วไปและ เด็กที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ บทบาทของผู้ปกครองและทันตแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยเด็ก โรคฟันและ โรคในช่องปากเด็ก การวินิจฉัยและการรักษา การดูแลสุภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกันในเด็ก


Child development, child behavior, behavior management and dental management of the normal and special health care needs of children, role of parents and dentist in curing child patients, tooth and oral cavity diseases, diagnosis and treatment, oral cavity care and preventive dentistry for children.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH