เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201512Diseases of Oral Mucosa
โรคของเยื่อเมือกช่องปาก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โรคของเยื่อเมือกในช่องปากโดยเฉพาะประกอบด้วยสาเหตุพยาธิกำเนิด อุบัติการณ์ ลักษณะทางคลินิก – ทางจุลพยาธิวิทยาที่สำคัญ การวินิจฉัย การแยกโรคทางระบบที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ กับรอยโรคในช่องปากและโรคในปากที่พบในผู้สูงอายุ การจัดการและการรักษาโดยเน้นการรักษาด้วยยา


Etiology, pathogenesis incidence, clinical and histopathologic features of diseases of oral mucosa, diagnostic methods, differential diagnosis and medical management of oral mucosal lesions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH