เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201511Clinical Practice in Oral Diagnosis 2
ฝึกปฏิบัติคลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติในผู้ป่วย การซักประวัติ ตรวจทั้งลักษณะทางคลินิกและการตรวจด้วยวิธีต่าง ๆ โดยการถ่ายภาพรังสีและตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัย และการวางแผนการรักษา ภายในช่องปากและอวัยวะใกล้เคียง ทั้งโรคของเยื่อเมือกช่องปาก กระดูกขากรรไกร ต่อมน้ำลาย และบริเวณใบหน้าและโรคทางระบบที่เกี่ยวข้องกับรอยโรคหรือภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปากรวมถึงผู้ป่วยที่มีอาการปวดบริเวณใบหน้าและการตรวจโดยคำนึกถึงสุขภาพองค์รวมของผู้ป่วย


Clinical practice in oral diagnosis including patient history taking, examination, diagnosis and treatment planning in general and systemic disease patients, patients with oral mucosal and jaw bone diseases and patients with orofacial pain.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH