เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201510Clinical Practice in Oral Surgery 2
ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานศัลยศาสตร์ช่องปาก การถอนฟันที่ซับซ้อนขึ้น การผ่าตัดกรามคุดล่างซี่ที่ 3 (Impacted mandibular third molar) การจัดการภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการทำศัลยกรรมช่องปาก และการจัดการทางทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีโรคทางระบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับการทำงานศัลยกรรมช่องปาก


Clinical practice in oral surgery including complicated exodontias, surgical removal of impacted mandibular third molar, dental management in patients with systemic diseases and management of complications in oral surgery.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH