เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201507Crown and Bridge 2
ครอบฟันและฟันเทียมชนิดติดแน่น 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเรียนภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในคลินิก การบูรณะฟันชนิดฟันเทียมติดแน่นด้วย ครอบฟันและฟันเทียมติดแน่นรูปแบบต่าง ๆ ปัจจัยทางชีวภาพและสภาวะปริทันต์ที่เกี่ยวข้องกับ งานฟันเทียมติดแน่น ระบบบดเคี้ยวและความสวยงาม ความล้มเหลวของเดือยฟันและฟันเทียมติดแน่น วัสดุพิมพ์ปากชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในงานครอบฟันและฟันเทียมติดแน่น การสื่อสารระหว่างทันตแพทย์และช่างทันตกรรม


Dental impression in crowns and fixed partial dentures, dentist-laboratory communication, biological and periodontal aspects related to fixed partial dentures, use of crowns and fixed partial dentures in various conditions, occlusion and esthetics, and fixed partial dentures, failures in post and core, crown and fixed partial dentures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH