เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201506Clinical Practice in Dental Roentgenology 2
คลินิกทันตรังสี 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาในคลินิก ถ่ายภาพรังสีด้วยเทคนิคต่าง ๆ ในและนอกช่องปาก ถ่ายภาพรังสีใน ส่วนของโพรงอากาศข้างจมูก กระดูกข้อต่อขากรรไกร กะโหลกศีรษะ ใบหน้า การแปลผลภาพรังสี ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกระดูกขากรรไกร โรคทางระบบที่มีผลต่อกระดูกขากรรไกรและใบหน้า อภิปรายกลุ่มและนำเสนอรายงานผู้ป่วยที่เป็นกรณีศึกษา


Practice in oral radiology clinic making intraoral and extraoral radiographs on patients, including radiographs of the paranasal sinuses, TMJ and maxillofacial bones, interpreting images depicting complex diseases that cause changes in facial and jaw bones; and performing interesting case presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH