เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201505Clinical Practice in Orthodontics
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกประกอบด้วย การซักประวัติ การตรวจ วิเคราะห์ วินิจฉัย และวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน การฝึกปฏิบัติวิธีแก้ไขนิสัยที่ผิดปกติที่เป็นผลให้เกิดฟันเก การรักษาการสบฟันผิดปกติแบบง่ายที่แก้ไขด้วยการเคลื่อนฟันเพียงเล็กน้อย มีการสัมมนา การนำเสนอรายงานผู้ป่วยและอภิปรายกลุ่มย่อยทางคลินิก


Clinical practice course in orthodontics, the practice includes case history and clinical examination, orthodontic case analysis, diagnosis and treatment planning, treatment of simple malocclusion and abnormal habit correction utilizing minor tooth movement approaches, moreover, orthodontic clinical seminars and orthodontic significant topic seminars are included.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH