เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201502Clinical Practice in Periodontology 2
คลินิกปริทันตวิทยา 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานในคลินิกให้การรักษาผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบระยะต้นถึงระยะปานกลาง


Clinical practice in Periodontology to treat patients with slight to moderate Periodontitis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH