เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201501Student Quality Development through Activities 4
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 4
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ร่วมกันทำงานเป็นทีม มีการอภิปรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกัน ที่เกิดจากการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการของการเรียนรู้อย่างสร้างสุข การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพองค์รวม


Learning from collaborative activities as demonstrated in effective teamwork; group debate for collaborative analysis and problem-solving, adapting to and enjoying life in the university; promoting general and holistic health.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH