เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201426Research Project Planning in Dentistry
การวางแผนโครงงานวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ปฏิบัติการเขียนโครงร่างการวิจัยเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปาก วางแผนการวิจัย ภายใต้กระบวนการกลุ่มวิจัย ภายใต้การกำกับของอาจารย์ที่ปรึกษาและการนำเสนอโครงการวิจัยในการประชุมรวมของกระบวนวิชาก่อนปิดภาคการศึกษา


Practice in writing dental research proposals carried out by a group of students under supervision of related field instructors, project proposals must be approved by instructors and presented at a course research meeting before the end of the semester.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH