เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201425Laboratory Practice in Occlusion
ปฏิบัติการระบบบดเคี้ยว
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ขากรรไกรจำลอง การวิเคราะห์การสบฟันทุกตำแหน่ง การตรวจวินิจฉัย และวางแผนการรักษาความผิดปกติของระบบบดเคี้ยวและการทำเฝือกสบฟัน


Components and functions of the masticatory system, alignments of dentition, normal occlusion and concepts of occlusion, jaw mechanics, jaw movements and functions of jaw, examination and record of occlusion, articulator and occlusal analysis, occlusal treatments.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH