เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201423Basic Complete Denture
ฟันเทียมทั้งปากเบื้องต้น
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีขั้นพื้นฐานของฟันเทียมทั้งปาก กายวิภาคใบหน้า – ช่องปาก ความสัมพันธ์ของขากรรไกร การตรวจวินิจฉัย การวางแผน และขั้นตอน – กระบวนการสร้างฟันเทียมทั้งปาก การใส่ฟันและการแนะนำผู้ป่วย การติดตามผล การแก้ปัญหา การซ่อม การเสริมฐาน และการเปลี่ยนฐานฟันเทียม


Basic theoretical knowledge of complete denture:anatomy of face and intraoral structures, maxillomandibular relationship, examination, diagnosis and treatment planning, complete denture construction procedures, delivery and patient instruction, recheck and problem solving, denture repairing, reline and rebase.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH