เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1104105Physics for Engineers 2
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 2
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1104104

Course Description
ไฟฟ้าสถิตย์ วงจรไฟฟ้ากระแสตรง พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์ การกักเก็บพลังงาน สารกึ่งตัวนำ แม่เหล็กและวัสดุแมเหล็ก วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ สมการแมกซ์เวล สมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ยุคใหม่


Electrostatics; D.C. circuits; fundamental electronics; energy storage; semiconductors; magnetism and magnetic materials; A.C. circuits; Maxwell’s equations; properties of electromagnetic waves and applications; optics; modern physics
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH