เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1104104Physics for Engineers 1
ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 1
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาฟิสิกส์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เวกเตอร์ การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ สองมิติและสามมิติ กฎการเคลื่อนที่นิวตัน งานและพลังงาน โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน การหมุน ทอร์กและโมเมนตัมเชิงมุม กลศาสตร์ของอนุภาคและของแข็งเกร็ง สมบัติการยืดหยุ่นของของแข็ง กลศาสตร์ของของไหล สมบัติทางความร้อนของวัสดุ การสั่นและคลื่น


Vectors. motions in 1-, 2-, and 3- dimensions. Newton’s laws of motion. energy and work. linear momentum and collision; rotation; torque and angular momentum; mechanics of particles and rigid bodies; elastic properties of solids; fluid mechanics; thermal properties of materials; vibrations and waves.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH