เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201422Clinical Practice in Prosthodontics 1
ฝึกปฏิบัติคลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมประดิษฐ์ในผู้ป่วยที่จะใส่ฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานอะคริลิกและฟันเทียมบางส่วนถอดได้ฐานโลหะ


Basic clinical practice in prosthodontics including construction of acrylic partial dentures and simple removable partial dentures.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH