เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201421Oral Epidemiology and Biostatistics for Dental Student
ระบาดวิทยาช่องปากและชีวสถิติสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานของระบาดวิทยา และระบาดวิทยาช่องปาก การเกิดโรคในกลุ่มประชากรและตัวกำหนดโรค วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา วิธีการทางชีวสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยา


Basic principles of epidemiology and oral epidemiology, nature and history of disease and disease determinants based on population, types of epidemiologic study, biostatistics used for the analysis of epidemiologic data.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH