เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2201420Preventive Dentistry
ทันตกรรมป้องกัน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทันตกรรมป้องกันทั้งในระดับบุคคลและชุมชน โดยเน้น การป้องกันในระดับปฐมภูมิเป็นสำคัญ


Theories and concepts of preventive dentistry at individual and community level, focusing on primary prevention.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH