เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201420Preventive Dentistry
ทันตกรรมป้องกัน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล32320M  
อาจารย์:
 • ทันตแพทย์หญิงพจนา พงษ์พานิช
 • รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงคมขำ พัฒนาภรณ์ (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ทันตแพทย์ภัคพงศ์ รุธิรโก (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุวิชญา อังกูรมหาสุข (Co-ordinator)
 • อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงพัทธ์ธีรา บุญกว้าง (Co-ordinator)
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.ปรินทร ศตเมธ (Co-ordinator) (อ.พิเศษ)
 • สำรองสำหรับ:ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 332-0-32
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: (เรียนระหว่างวันที่ 6 ก.ค. 63 - 3 เม.ย. 64)
  Course Description
  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทันตกรรมป้องกันทั้งในระดับบุคคลและชุมชน โดยเน้น การป้องกันในระดับปฐมภูมิเป็นสำคัญ


  Theories and concepts of preventive dentistry at individual and community level, focusing on primary prevention.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH