เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201419Oral Diagnosis 2
พิเคราะห์โรคช่องปาก 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การตรวจโรคในช่องปาก ขากรรไกร ต่อมน้ำลาย ลำคอ บริเวณใบหน้า ในโรคที่มีความซับซ้อนขึ้น โดยศึกษาวิเคราะห์จากลักษณะทางคลินิกร่วมกับลักษณะทางพยาธิวิทยา การตรวจทางห้องปฎิบัติการด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับโรคแต่ละชนิดหรือแต่ละกลุ่มโรค เช่น จากการติดเชื้อ ถุงน้ำเนื้องอกชนิดไม่ร้ายและชนิดร้าย โรคที่เกี่ยวข้องกับโรคทางระบบอื่นของร่างกายและหลักของสุขภาพองค์รวม เป็นต้น


Physical examination in complicated cases of oral cavity, jaw, salivary glands, neck and facial area. Examination of oral lesions and pathology, laboratory examination for each disease or groups of diseases such as infection, gallbladder, benign and malignant tumors, diseases related to other body systems and principles of holistic health.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH