เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201416Medical Emergencies in Dental Practice
ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ในคลินิกทันตกรรม
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาและการฝึกปฏิบัติภาวะฉุกเฉินที่พบบ่อย ได้แก่ ภาวะหมดสติ หายใจลำบาก การเปลี่ยนแปลงของการมีสติ เจ็บอก ชัก การได้รับยาเกินขนาด การแพ้ยา ประกอบด้วยการหาสาเหตุ อาการป่วย การวินิจฉัย การแก้ไข และการกู้ฟื้นคืนชีพเบื้องต้น หลักการป้องกัน การเตรียมการสำหรับภาวะฉุกเฉินในคลินิกทันตกรรม ยา อุปกรณ์สำหรับกาวะฉุกเฉิน


Medical emergencies in the dental office: unconsciousness, respiratory distress, altered consciousness, chest pains, seizure, drug overdose and allergy, etiology, signs and symptoms, differential diagnoses and management of cardiopulmonary resuscitation, use of emergency kits and principles of prevention and preparation for medical emergencies in the dental office.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH