เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201415Systemic Diseases and Dental Management
โรคทางระบบและการจัดการทางทันตกรรม
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
โรคทางระบบที่จะเกี่ยวข้องกับการรักษาทางทันตกรรม ประกอบด้วย โรคระบบหัวใจ ร่วมหลอดเลือด โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคไต โรคระบบ ทางเดินอาหาร โรคเหตุภูมิต้านทาน โรคโลหิตวิทยา โรคติดเชื้อและโรคทางจิตเวช ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงและการแสดงในช่องปาก และภาพรังสีของขากรรไกร กะโหลกศีรษะที่เป็นผลจากโรคทางระบบดังกล่าว รวมถึงการตรวจร่างกายเบื้องต้น สัญญาณชีพ (Vital sign) และทบทวนค่าทางห้องปฏิบัติการ


Vital signs and basic physical examination, systemic diseases and dental management including cardiovascular diseases, respiratory diseases, cerebrovascular diseases, diseases of endocrinal system, renal diseases, gastrointestinal diseases, autoimmune diseases, hematologic diseases and oncology, infectious diseases and psychiatric disorders, reviews of laboratory investigation, oral manifestation and skull and jaws bone change due to systemic diseases.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH