เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201414Basic Oral Surgery 2
พื้นฐานศัลยศาสตร์ช่องปาก 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิธีการผ่าตัดเล็กในช่องปาก การผ่าตัดฟันคุด ศัลยกรรมก่อนงานประดิษฐ์ (Preprosthetic) การตรวจวินิจฉัย การรักษาภาวะติดเชื้อที่มีสาเหตุจากฟัน ภาวะแทรกซ้อน หลังการทำศัลยกรรมช่องปากการรักษาถุงน้ำ เนื้องอกชนิดไม่ร้ายแรง มะเร็งปาก ขากรรไกร ใบหน้า โรคของต่อมน้ำลายที่พบบ่อยและการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีบริเวณศีรษะและคอ รวมถึงภาวะกระดูกตายจากการฉายรังสี


Minor oral surgery including surgical removal of impacted tooth and preprosthetic surgery, diagnosis and management of odontogenic infection, complications in oral and maxillofacial surgery, treatment of cystic lesion, benign and malignant lesion in oral and maxillofacial region, treatment of common salivary gland diseases, management of irradiated patient in head and neck region and osteoradionecrosis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH