เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201413Clinical Practice in Oral Surgery 1
ฝึกปฏิบัติคลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ฝึกปฏิบัติงานศัลยศาสตร์ช่องปาก การถอนฟันที่ไม่ซับซ้อนในผู้ป่วย การจัดการภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดหลังการถอนฟัน การดูแลแผลถอนฟัน และแผลผ่าตัดเล็กในช่องปาก และฝึกเป็นผู้ช่วยในงานผ่าตัดเล็กในช่องปาก


Basic clinical practice in oral surgery including simple exodontia, management of post-extraction complication and wound care, and practice as dental assistant in minor oral surgery.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH