เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201411Clinical Practice in Operative Dentistry
คลินิกทันตกรรมหัตถการ
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานทางทันตกรรมหัตถการที่ไม่ซับซ้อนในผู้ป่วย การบูรณะฟันหลุมร่องฟัน ด้านประชิดของฟัน และบริเวณคอฟัน (Proximal and cervical lesions)


Basic clinical practice in operative dentistry, including restoration of cavity and fissure, proximal surfaces and cervical lesions.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH