เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201409Endodontics
วิทยาเอ็นโดดอนต์
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
วิทยาศาสตร์ของเนื้อเยื่อในฟันและรอบรากฟัน การเกิดโรคและพยาธิสภาพที่จำเป็นเสริมเติมจากที่ได้เคยศึกษาในเบื้องต้นมาแล้ว ในวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ การตรวจวินิจฉัย การวางแผน การรักษาโรคของเนื้อเยื่อในฟัน และรอบปลายรากฟัน หลักการและวิธีการรักษาคลองรากฟัน การประเมินผลการรักษา การรักษาคลองรากฟันซ้ำ (retreatment) และศัลยกรรมเอ็นโดดอนต์


Basic sciences of pulp and periapical tissues, diseases and pathology of pulp and periapical tissue, examination, diagnosis and endodontic treatment planning, principles and procedures of endodontic treatment, evaluation of treatment outcome, retreatment and endodontic surgery.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH