เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201406Clinical Practice in Dental Roentgenology 1
คลินิกทันตรังสี 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การถ่ายภาพรังสีผู้ป่วย ทั้งในปากและนอกช่องปาก การถ่ายภาพรังสีดิจิตอล การแปลผลภาพรังสี รอยโรคที่เกี่ยวข้องกับฟันและอวัยวะข้างเคียง และกิจกรรมเสริมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทันตรังสี


Practice in oral radiology clinic making intraoral and extraoral radiographs on patients; learning about digital radiographic systems; interpreting radiographic images that depict diseases of the teeth and their supporting structures; and working on assignments and activities related to radiology.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH