เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201405Craniofacial Deformities 1
ความผิดปกติของกะโหลกศีรษะและใบหน้า 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ลักษณะของความผิดปกติระดับต่าง ๆ ของฟันและการสบฟัน กระดูกขากรรไกร กะโหลกศีรษะและใบหน้า ชนิดและสาเหตุของการสบฟันผิดปกติ การบันทึกข้อมูลตั้งแต่การตรวจ การวิเคราะห์แบบจำลองฟัน การวิเคราะห์ภาพรังสีกะโหลกศีรษะ เพื่อการวินิจฉัย และวางแผนการรักษา ศึกษาถึง การเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟัน และการใช้เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้


Characteristic of deformities in occlusion jaws and craniofacial structure, types and etiology of malocclusion, clinical examination, radiographic and model analysis, diagnosis and treatment planning, orthodontic tooth movement and removable orthodontic appliances.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH