เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201403Periodontal Treatment 2
ปริทันตบำบัด 2
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การรักษาโรคปริทันต์อักเสบขั้นแก้ไข การรักษาโรคปริทันต์อักเสบแบบสหสาขา ภาวะ เสียวฟัน และกลิ่นปาก โรคปริทันต์ในเด็ก การยึดดามฟัน การหายของแผล หลังจากให้การรักษา ทางปริทันต์ ศัลยกรรมปริทันต์ไฟฟ้าและเลเซอร์


Corrective phase of periodontal treatment, multidisciplinary treatment for periodontal patients. Management of tooth sensitivity, halitosis, and children with periodontal disease. Splinting, wound healing, electrosurgery and laser in periodontal treatment.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH