เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201402Clinical Practice in Periodontology 1
คลินิกปริทันตวิทยา 1
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานทางปริทันตวิทยา ให้การรักษาผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ


Clinical practice in periodontology to treat gingivitis patients.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH