เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
2201401Student Quality Development through Activities 3
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 3
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ร่วมกันทำงานเป็นทีม มีการอภิปรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกัน ที่เกิดจากการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการของการเรียนรู้อย่างสร้างสุข การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพองค์รวม


Develop the students’ personalities and help them learn from the activities to develop qualities enabling them to lead a happy life, as demonstrated by effective teamwork, group analysis to solve problems together, how to live peacefully in society, promoting general and holistic health care.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH