เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2201401Student Quality Development through Activities 3
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 3
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู้ร่วมกันทำงานเป็นทีม มีการอภิปรายกลุ่ม เพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาร่วมกัน ที่เกิดจากการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการของการเรียนรู้อย่างสร้างสุข การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพองค์รวม


Develop the students’ personalities and help them learn from the activities to develop qualities enabling them to lead a happy life, as demonstrated by effective teamwork, group analysis to solve problems together, how to live peacefully in society, promoting general and holistic health care.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH