เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201327Introduction to Research Methodology in Oral Health Science
ความรู้พื้นฐานทางการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการ ประเภทของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพช่องปาก การออกแบบการวิจัยชนิดต่าง ๆ หลักการเขียนโครงการวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การทบทวนวรรณกรรม และการเขียนรายงานการวิจัย


Research principles and categories, oral cavity health research regulations, research designing, principles of research proposal writing, data collecting, analysis, literature review and research writing.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH