เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201326Basic Principles of Community Dentistry
แนวคิดพื้นฐานทางทันตกรรมชุมชน
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดทางสังคม วัฒนธรรม พื้นฐานและวิวัฒนาการของสาธารณสุขไทย ความสัมพันธ์ระหว่างมิติทางสังคม วัฒนธรรม การสาธารณสุข ปัญหาสุขภาพช่องปากในชุมชน การเข้าหาชุมชนเชิงบวกเพื่อเรียนรู้ชุมชน และประยุกต์ใช้ความรู้ทางระบาดวิทยา ระบบการดูแลสุขภาพและบริหารงานด้านสุขภาพ ทันตสุขภาพ และหลักประกันสุขภาพช่องปาก


Basic concepts in socio-cultural realm, evolution of public health in Thailand, relationships between society, culture, public health, oral cavity problems in the community, approaching the community in a positive way in order to understand the community and apply knowledge in epidemiology, health care, health administration, dental health and oral health to guarantee use in the community.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH