เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201325Health Promotion and Holistic Health
การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาพองค์รวม
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมายของการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพแบบองค์รวม ทั้งมิติกาย ใจ สังคม และจิต/ปัญญา ยุทธศาสตร์ กลวิธีการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวา การสร้างเสริมสุขภาพทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และกลุ่มเป้าหมายหรือชุมชน หมายรวมสุขภาพช่องปาก สุขภาพทั่วไป คุณภาพชีวิต ต่อบุคคล ครอบครัวและชุมชน และหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม การฝึกปฎิบัติโครงการและการดูงาน


The meaning of health promotion and holistic health in physical, mental, social and spiritual / intellectual strategies, tactical operations of promoting health as given in the Ottawa Charter, promoting health for an individual, family and the target group or community, holistic health including the health of the oral cavity, general health, quality of life of an individual, family and community, participation in development, project practice and supervising.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH