เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2201324Basic Clinical Skill Development for Pre – clinical Dental Student
ปฏิบัติการพื้นฐานสำหรับความพร้อมงานในคลินิก (เตรียมคลินิก)
สังกัดทันตแพทยศาสตร์, สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติงานในคลินิก ประกอบด้วยทฤษฎี ภาคฝึกปฎิบัติและการศึกษาด้วยกลุ่ม เกี่ยวกับหลักสำคัญของงานคลินิกด้านการตรวจ การอุดฟัน ถอนฟัน ใส่ฟัน ขูดหินน้ำลาย การใช้เครื่องมือ การทำให้ปราศจากเชื้อ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ป่วย การฝึกปฏิบัติทั้งในฐานะของผู้รักษาและผู้ช่วยทันตแพทย์


Pre–clinical preparation which included theory, practice and group study about the principles of clinic works such as examination, tooth filling, tooth extraction, tooth replacement, Periodontal debridement, how to use tools, sterilization, interaction with patients. practicing as both dentist and dentist assistant.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH